Menu

Původní telefonní číslo 354  596 587 již není (a nebude) funkční, využívejte druhý kontaktní telefon - 736 481 607.

Základní škola a mateřská škola Plesná
ZŠMŠ Plesná, p.o.

Projekty

Nově: 

Projekt Pohádky pro lepší začátky - o projektu, který by měl od druhého pololetí 2024 přivést žáky, a možná i děti děti, k zájmu o čtení, ale i něčemu navíc si přečtěte >>ZDE<<.

Projekt "Podpora činnosti ZŠ a MŠ Plesná - o realizovaném projektu najdete bližší informace >>ZDE<<.

Projekt "Modernizace učebny výpočetní techniky" - o realizovaném projektu si můžete blíže přečíst ZDE. Fyzicky byly výstupy projektu předány ZŠMŠ Plesná, p. o. v roce 2022.

Naše škola se v letech 2020 a 2022-2024 zapojila do Národního plánu obnovy (v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace), ve kterém byly zakoupeny digitální technologie pro dálkovou výuku, pro odstranění digitální propasti a pro výuku rozvíjející digitální gramotnost. Více informací >>ZDE<<.

Projekt věnovaný duševnímu zdraví, do kterého se zapojila naše škola a žáci 6. třídy se nazývá Všech pět pohromadě. Blíže se dozvíte ZDE (117.83 kB).

Naše škola je od 1. 1. 2022  zapojena do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Důvodem zapojení naší školy je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Dle kritérií projektu vybraní žáci se účastní doučování, které zajišťují naši pedagogičtí pracovníci. Bližší informace se dozvíte z letáčku po kliknutí ZDE (170.4 kB).

Naše škola je nově (od října 2021) zapojena  do projektu Desatero pro primární prevenci.

Tento projekt je podporován MŠMT. Jeho smyslem je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky. Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ, studenty víceletých gymnázií a studenty prvních ročníků SŠ včetně učňovských oborů. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8–12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT. Letát k projektu naleznete >>ZDE<< (11.66 MB).

Modernizace učebny výpočetní techniky - 15. 10. 2021 jsme podali žádost na kompletní modernizaci učebny výpočetní techniky vyhlášenou MAS 21. Celkové uznatelné náklady projektu jsou 2,3 mil. Kč. Pokud bude projekt schválen k financování, bude se jednat o další významný posun ve vybavení naší školy.

Realizované projekty:

Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, zajištění konektivity a bezbariérovosti ZŠMŠ Plesná, p. o.

Bližší informace o projektu se můžete dočíst >>ZDE<<

Personální podpora předškolního vzdělávání v ZŠMŠ Plesná, p. o. II

Bližší informace o projektu se můžete dočíst >>ZDE<<

80. výročí založení české menšinové školy v Plesné – projekt připravený za finančního přispění Česko- německého fondu budoucnosti.

Celý kalendářní rok 2006 byl na škole věnován výročí založení české menšinové školy. Žáci vyšších ročníků pátrali v různých pramenech po historii školy, bývalých učitelích či absolventech. Některé výsledky jejich pátrání byly použity v almanachu. 31 října  se starší žáci  setkali  na besedě s pamětnicí paní Věrou Sadnerovou. Mladší žáci psali literární práce na téma „Škola včera a dnes“, další kreslili obrázky podle dobových fotografií Plesné.

 Součástí oslav byly i dvě naplánované akce -  sportovní turnaj ve floorballu a  tzv. projektový den s názvem „ Návrat do minulosti“. Na nástěnkách a ve vitrínách byla instalována výstavka, která dokumentovala vývoj české školy v Plesné od roku 1926 až do současnosti. Tato výstavka je ve škole umístěna trvale.

Vyvrcholením oslav bylo setkání bývalých pedagogů a žáků školy, kterého se zúčastnili pedagogové z partnerské školy v Bad Brambachu a členové spolku Bund der Egerländer v Eichenzellu, kerý sdružuje bývalé německé obyvatele Plesné a Šneků.

Oslavy 100. výročí otevření budovy školy – projekt realizovaný v roce 2010 navazoval na projekt z roku 2006, byl rovněž spolufinancován z Česko- německého fondu budoucnosti. Tentokrát byl připravován již ve spolupráci s Bundem Egerländer v Eichenzellu. Projekt byl připraven na celý kalendářní rok 2010, některé akce se uskutečnily na konci roku 2009.  mezi hlavní aktivity projektu patřily například: mapování historie školy 1910 – 1945 žáky 2. stupně, srovnání výukových předmětů, učebnic, pomůcek, atd.  v 1. polovině 20. století a dnes žáky 1. stupně,  srovnávání podoby města dříve a dnes žáky 2. stupně. Probíhaly různé jednorázové akce: beseda s pamětníky německé školy v Plesné , beseda s kronikářkou města, dopravní soutěž ve spolupráci se školou v Bad Brambachu . Hlavními výstupy byly Almanach ke 100. výročí otevření budovy školy v Plesné – česko-německý, výstava fotografií Plesná včera a dnes a výstava dobových fotografií k historii školy.

Hlavní oslavy výročí proběhly v týdnu od 18. října do 23. října 2010, hlavní program v sobotu 23. října 2010, kterého se zúčastnilo 200 hostů, převážně bývalých obyvatel Plesné.  Z německé strany se oslav zúčastnili velice významní hosté, např. Günter Braun, vnuk Carla Rudolfa Brauna, starosty Plesné v roce 1910 a iniciátora stavby školy, Dieter Kolb, starosta města Eichenzell, kam po roce 1945 odešlo přes 500 lidí z Plesné a Šneků a sídli zde spolek der Egerlander Gmoi, Helmut Scharf, mluvčí bývalých obyvatel Plesné a Šneků, dr.Wilhlem Ebert, bývalý prezident světové asociace učitelů při Unesco, Adolf Penzel, předseda spolku der Egerlander Gmoi z Eichenzellu, Ilona Vogel, ředitelka školy v Brambachu a její kolegyně.

EU Peníze školám

Základní škola získala na základě žádosti dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  / program EU peníze školám / na projekt s názvem Moderní výuka. Projekt byl realizován v období  1. 1. 2011  - 30. 6. 2013. Cílem našeho projektu byl rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematiky, ICT a přírodních věd. Tyto cíle byly naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. V průběhu projektu se vzdělávali  pedagogové v daných oblastech. Aktivně se na projektu podílelo 13 učitelů, kteří vytvořili 888  digitální učební materiály, jejichž využití bylo spojené s vybavením školy technikou pro interaktivní výuku- každá třída byla vybavena počítačem s připojením k internetu a interaktivní tabulí.

Ekozahrádka – projekt z Fondu malých projektů v Euroregiu Egrensis, Cíl 3 Svobodný stát Sasko realizovaný v období  1. 3. 2012 – 31. 3. 2012 byl  součástí projektu na revitalizaci školní zahrady a jejího okolí. Do projektu jsou zapojeny dvě partnerské školy -  z Bad Brambachu a Plesné. Během projektu bylo vytvořeno zázemí pro environmentální výuku. Během realizace byly postaveny bylinné záhony, vysázen sad a vytvořeno zázemí pro venkovní výuku. Projekt zahrnoval 3 společné aktivity dětí - vytvoření bylinné zahrady a sadu přátelství, společné exkurze a worskshop výroby přírodní kosmetiky.  Výsledkem projektu bylo naučit děti vztahu k přírodě a přírodním produktům a prostřednictvím poznávání environmentálních vztahů v přírodě od tvorby záhonků, sázení stromků až po výrobu kosmetických výrobků z přírodních produktů. Projekt vedl k prohloubení spolupráce mezi školami v Plesné a Bad Brambachu a rozšíření společných aktivit.

Projekt Setkání skřítků I  - v projektu z Fondu malých projektů v Euroregiu Egrensis, Cíl 3 Svobodný stát Sasko  realizovaném v období 31.7.2012 – 30.8.2013  spolupracovala mateřské škola s mateřskou školou v Bad Brambachu, každá škola  zorganizovala tři akce.  Naše školka uspořádala Mikulášské setkání, zahradní slavnost ke Dni dětí, ve školce probíhaly  animační hodiny, při kterých lektorka seznamovala děti se  základy německého jazyka. Německé děti se při animačních hodinách seznamovaly naopak  s českým jazykem. Německá školka pořádala tvořivý večer v Bad Brambachu, na exkurzi do závodu na výrobu minerálních vod v Bad Brambachu a prázdninovou Kornoutovou  slavnost.   

Setkání skřítků II – projekt z Fondu malých projektů v Euroregiu Egrensis, Cíl 3 Svobodný stát Sasko  realizovaný v období    1.10.2013 – 28.2.2014  navazuje na projekt Setkání skřítků I, v rámci projektu se děti setkaly při různých příležitostech během roku v mateřské škole a strávily dopoledne společnými hrami a soutěžemi. Setkání měly za cíl také zprostředkovat dětem odlišné zvyklosti a oslavy sousední země (Halloween, Masopust, Exkurze do Playmobilu, ale také sportovní setkání). Aby si děti osvojily základy německého/českého jazyka  probíhaly během projektu v obou školkách jazykové animace.  Děti  společně oslavily Halloween jednou v Plesné a jednou v Bad Brambachu, navštívily výrobu Playmobilu a na jaře se setkaly při maškarním setkání a zimním výletu.

Tradice a zajímavosti našeho regionu – projekt z Fondu malých projektů v Euroregiu Egrensis, Cíl 3 Svobodný stát  Bavorsko realizovaný v období 1.4.2013 – 30.4.2014. V rámci projektu byly připravovena a realizovány akce na české a německé straně ve spolupráci s partnerskou školou Lebenshilfeschule z Mitterteichu  například Bramboriáda, předvánoční setkání, setkání představitelů škol a obcí Plesné a Mitterteichu

Veselá třída - MASS – projekt z Programu rozvoje venkova ČR , realizovaný v období 1. 7. – 30. 10. 2013. Výsledkem projektu byla rekonstrukce dvou tříd prvního stupně.  Nové třídy jsou využívány pro tvůrčí dílny za účasti členek organizace Svaz postižených civilizačními chorobami.

Čtenářské dílny - EU Plesná - naše škola je v roce 2015 zapojena prostřednictvím projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0312 EU Plesná do výzvy 56, kde tvoří 4 šablony čtenářských dílen. V rámci projektu škola připravila  a realizuje celkem 80 čtenářských dílen ve 2. až 9. ročníku. Čtenářské dílny jsou zaměřeny na zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti žáků jednotlivých ročníků.

Personální podpora předškolního vzdělávání v ZŠMŠ Plesná, p. o. Na základě žádosti z 12. 4. 217 byla naše škola vyrozuměna 20. 7. 2017 o ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 16_022/0006144-01. Projekt s názvem „Personální podpora předškolního vzdělávání v ZŠMŠ Plesná, p. o.“ je spolufinancován Evropskou unii. 

EU a MŠMTCílem projektu je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich
každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, podpora jejich profesního růstu a
dočasná personální podpora mateřské školy. Zahájení projektu je 1. 4. 2017, doba trvání max. 24 měsíců. V rámci projektu proběhne vzdělávání nejméně jedné učitelky MŠ ve čtenářské a matematické pregramotnosti a od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2018 bude personálně podpořeno vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let o chůvu. Více informací naleznete v odkazu na této stránce dole.

Personální podpora předškolního vzdělávání v ZŠMŠ Plesná, p. o. II

Tento projekt přímo navazuje na výše popsaný. I nadále díky němu bude podporováno vzdělávání pedagogických pracovníků, budou podporovány aktivity dětí a zapojení odborníků do vzdělávacího procesu. Nejdůležitější součástí je opět financování chůvy ve třídě, kde se vzdělávání účastní i děti, které ještě nedosáhly věku tří let.

Nově je projekt rozšířen i na základní školu - opět se budou vzdělávat vyučující, zapojí se odborníci z praxe a v neposlední řadě dojde ke zkvalitnění a prohloubení péče o žáky, kteří se začínají profesně orientoat nebo potřebují s touto orientací poradit. Na škole byla zřízena pozice KARÉRNÍ PORADCE, prostředky na plat kariérní poradkyně, stejně jako na všechny další aktivity projektu, jsou opět financovány z prostředků státního rozpočtu a EU. Blíže >>ZDE<<.

Partnerství v projektech

V době od ledna 2009 do října 2010 jsme byli partnery  Základní škole Skalná v projektu „Technologie a komunikace – nástroje implementace školních vzdělávacích programů“.

Partnerství v projektu Integrované střední školy Cheb  „ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Karlovarského kraje„ který je realizovaný  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro  konkurenceschopnost. Škola je do něj zapojeno do 1. 9. 2013, předpokládaný konec je 30. 6. 2018. V rámci projektu se žáci 8. a 9. tříd zúčastňují jednotlivých vzdělávacích aktivit střední školy -  výuky elektroniky a práce se dřevem.


V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 jsme se jako partnerská škola Gymnázia Cheb zapojili do řady aktivit.
Naši žáci absolvovali v prosinci 2014 a únoru 2015 na Gymnáziu Cheb tzv. Přírodovědné dny, při kterých absolvovali výuku přírodovědných  předmětů v inovovaných učebnách s využitím pomůcek zakoupených z projektu. Měli také možnost zúčastnit se programu místního planetária.
Naše škola má z Gymnázia Cheb zapůjčeno řadu pomůcek, které byly zakoupeny v rámci tohoto projektu a které využíváme při výuce přírodovědných předmětů.

Základní škola

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 10 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 3.77m/s
tlak1015hPa
vlhkost58%
srážky4.17mm

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru